บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรกลุ่มกิจการนักศึกษา

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวปภัสรา สังข์สุข

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวพัชรี ประทุมแย้ม

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักศึกษา

นางสาวพิชญา นาไชย

แพทย์แผนไทย

นางสาวอาทิตยา เสมอวงษ์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวศศิภัค ชินวงษ์

ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา

นางสาวพัชราภรณ์ พิทักษ์พรชัยกุล

ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป