ติดต่อเรา

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์: 037-454-470,471 ต่อ27

เบอร์โทรสาร: 037-454-471 ต่อ35

www.acttm.ac.th