ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง

วันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาร่วมกับกลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในกิจกรรมมีการประกวดการประดิษฐ์กระทง ประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์ โดยเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ความสนใจและส่งกระทงเข้าร่วมประกวดกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญที่จะมีส่วนช่วยปลูกฝัง บ่มเพาะให้เยาวชนรุ่นใหม่ เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบต่อกันมา และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย