โครงสร้างบุคลากรกลุ่มกิจการนักศึกษา

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
นางสาวกาญจนา  บัวดอก
แพทย์แผนไทยชำนาญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชการ
 
 นางสาวพัชรี ประทุมแย้ม
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักศึกษา
 
 นายศรายุทธ สถานอุ่น
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางสาวอาทิตยา เสมอวงษ์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 


 นางสาวพิชญา นาไชย
แพทย์แผนไทย 
นางสาวพัชราภรณ์ พิทักษ์พรชัยกุล
ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการทั่วไป